Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING MENKEN ORLANDO B.V.

Versie: februari 2024
Wij, Menken Orlando B.V., hechten veel belang aan de privacy van de gebruikers vanonze website. Wij zijn van mening dat de onlineomgeving een zorgvuldige envoorzichtige behandeling van de persoonlijke informatie van consumenten vereist. Ditbetekent: Wij verbinden ons ertoe uw gegevens te allen tijde te verwerken op basis vandit gegevensprivacybeleid en dit met de grootste zorgvuldigheid, het grootsteverantwoordelijkheidsgevoel en naleving van de relevante regelgeving inzakegegevensprivacy.avaHierna zetten we kort uiteen hoe we omgaan met persoonlijke informatie. De volgendeinformatie heeft enkel betrekking op de website onder www.menkenorlando.nl en deverdere pagina’s van deze website (hierna: Menken Orlando-website).

1. Over ons
Menken Orlando B.V.Hoofdvestiging: Stationsplein 4, 2275 AZ in VoorburgProductievestiging: Belgiëlaan 6, 2391 PE in Hazerswoude-DorpKVK 27178558Telefoon: +31 (0)70 308222E-mail: info@menkenorlando.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u op onze websites verstrekt en waarmee ukunt worden geïdentificeerd . Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevensvan u:
a. voor- en achternaamb. huis- en/of postadresc. portret (wanneer dat onderdeel uitmaakt van het door u ingezonden CV)d. telefoonnummere. e-mailadresf. geboortedatumg. social media accountnamen (indien u gebruik maakt van onze share buttons)

U heeft ons deze persoonsgegevens zelf toegezonden. Wij doen geen aanvullendonderzoek in openbare registers (zoals het KVK Handelsregister) of andere openbarebronnen (zoals social media kanalen) zonder uw voorafgaande toestemming.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Het is niet onze bedoeling om via de Menken Orlando-website of anderszinspersoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar,anders dan met voorafgaande toestemming van hun ouder(s) of voogd. Als wij ontdekken dat wij - zonder de benodigde toestemming - over dergelijkepersoonsgegevens beschikken, verwijderen we deze onmiddellijk. Indien deaanwezigheid van toestemming wordt ontkend, verzoeken wij de ouder(s) of wettelijkevoogd(en) dit te signaleren en ons ondersteunende informatie hiervoor toe te sturen pere-mail (info@menkenorlando.nl).

4. Doeleinden, duur & grondslag voor de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als dat mag volgens de Algemeneverordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordeninggegevensbescherming (UAVG) en uitsluitend voor de hieronder genoemde doeleinden.Als u contact met ons hebt opgenomen per telefoon, e-mail, ons contactformulier ofsocial media dan hebben we van u persoonsgegevens ontvangen, zoalscontactgegevens. Mogelijk hebt u bij ons gesolliciteerd op een vacature en ons uwmotivatiebrief en CV toegestuurd.

Wij verwerken deze gegevens om te kunnen reageren op uw bericht aan ons. Dezegegevens worden maximaal 5 jaar door ons verwerkt, bijvoorbeeld om te kunnen zienwanneer we contact hebben gehad en waarover dit is gegaan. Het is ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we u beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen. We wegen dit belang af tegen uw privacybelang en zullen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken.

5. Geen geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen geautomatiseerde verwerkingsbesluiten over zaken die (aanzienlijke)gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die wordengenomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens(bijvoorbeeld een medewerker van Menken Orlando BV) tussen zit.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
a. Hosting van onze websiteb. WordPressc. CRM systeemd. Telefoondiensten
We proberen persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese EconomischRuimte (EER) te verwerken maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten vanbuiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de EuropeseCommissie als ‘adequaat’ bestempeld land. Met alle verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

7. Uw rechten
We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenenop de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo u van deze een van deze rechten wiluitoefenen, neem dan per e-mail (info@menkenorlando.nl) contact met ons op. Alvorens wij overgaan tot de behandeling van uw verzoek, kunnen wij u vragen om u telegitimeren.

Inzage, rectificatie en verwijdering
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en kunt bijons een verzoek indienen tot rectificatie of verwijdering.

Beperking van de verwerking
U kunt bij ons een verzoek indienen tot beperking van uw persoonsgegevens,bijvoorbeeld wanneer deze gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is,we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissingop het bezwaar dat u gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.Toestemming intrekkenHebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uwtoestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van detoestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deintrekking.

Klachten
Heeft u een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan of zijn omgegaan?Bij klachten kunt u – naast bij ons – altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

8. Beveiliging
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uwpersoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en vormen van onrechtmatige verwerking.Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wijverwerken.

9. Logbestanden, cookies en verwijzingen•
Logbestanden
Tijdens het gebruik van de Menken Orlando-website worden door uw browser gegevensnaar onze hosting provider gezonden die in logbestanden worden opgeslagen enverwerkt.

Als u onze website bezoekt, hebben we de volgende gegevens verzameld die technischnoodzakelijk zijn om onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan tegaranderen (de rechtsgrond hiervoor is Art. 6, lid 1, punt f) AVG):
a. IP-adres van de aanvragende computerb. Datum en tijdstip van de aanvraagc. URL van de opgehaalde websited. Eventueel URL van de website via welke de gebruiker op de opgehaalde websiteis belande. Naam van het gevraagde bestandf. Pagina waarvoor het bestand is aangevraagdg. Toegangsstatus van de webserver (bestandsoverdracht, bestand niet gevonden,opdracht niet uitgevoerd, enz.)h. Browsertype en -versiei. Besturingssysteem van het gebruikte eindapparaat

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen die eenconnectie met een persoon kunnen hebben. Meer bepaald gebruiken we het IP-adresom de systeembeveiliging te garanderen, aangezien we op deze manier de gebruikerkunnen identificeren en blokkeren, bijvoorbeeld in geval van een hackeraanval.Bovendien worden de gegevens geëvalueerd voor statistische doeleinden. Na vierweken worden ze automatisch verwijderd. De servers die de Menken Orlando-websitehosten en de persoonsgegevens opslaan die tijdens uw bezoek aan onze website zijnverwerkt, bevinden zich in Nederland en worden beheerd door Tableaux.

Cookies
Daarenbuiten gebruiken we ‘cookies’ op onze websites. Een cookie is een kleingegevensbestand dat naar uw computer wordt overgebracht wanneer u op onze websitesurft. Een cookie kan alleen informatie bevatten die we zelf naar uw computer sturen enwaarmee we bepaalde informatie ontvangen. Persoonsgegevens kunnen op dezemanier niet worden gelezen. Deze informatie omvat met name uw browsertype en -versie, de URL-clickstream (d.w.z. de webpaginas die u hebt bezocht en in welkevolgorde), de datum en het tijdstip van uw bezoek aan ons, evenals het cookienummer.Als we cookies gebruiken en u ze hebt aanvaard, hebben we geen toegang tot uwpersoonsgegevens, maar kunnen we uw computer identificeren met behulp van cookies.Met cookies kunnen we uw identiteit niet achterhalen. Alleen geanonimiseerde informatiewordt gegenereerd. We gebruiken alleen sessiecookies: ze blijven niet op uw computer.Zodra u onze website verlaat, wordt de tijdelijke cookie verwijderd. Met behulp vanverzamelde informatie kunnen we gebruikspatronen en structuren van onze websiteanalyseren en de website optimaliseren door onze inhoud en personalisatie teverbeteren en het gebruik te vereenvoudigen. Zie de volgende alinea over het gebruikvan dergelijke cookies in het kader van de functionele analyse van de Menken Orlando-website.

De meeste browsers (bijvoorbeeld Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari) accepterenstandaard cookies. In de browserinstellingen staat u tijdelijke en opgeslagen cookiesonafhankelijk van elkaar toe of blokkeert ze.Houd er echter rekening mee dat bepaalde functies van onze websites niet voor ubeschikbaar zijn en dat sommige websites mogelijk niet correct worden weergegevenwanneer u cookies deactiveert.

Webanalyse met Google Analytics
De Menken Orlando-website maakt gebruik van de analysedienst Google Analytics vanGoogle Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computerworden opgeslagen en waarmee uw websitegebruik kan worden geanalyseerd. Deinformatie die door de cookie wordt opgeslagen, wordt meestal verzonden naar eenserver van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt over het algemeenverkort voordat Google het doorgeeft binnen de lidstaten van de Europese Unie of inandere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimtehebben aangegaan. Namens ons gebruikt Google deze informatie om voor ons hetgebruik van websites te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten op te stellen enverdere diensten te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Hetgeanonimiseerde IP-adres dat uw browser verzendt binnen het kader van GoogleAnalytics, wordt door Google niet gecombineerd met andere gegevens.
Op deze website gebruikt Google Analytics de code ‘_anonymizeIp()’ om hetgeanonimiseerd verzamelen van IP-adressen (ook wel ‘IP masking’ genoemd) tegaranderen. Zo kan het niet aan een persoon worden gekoppeld. Uw IP-adres wordt indit geval eerst door Google verzameld en vervolgens ingekort. Dit gebeurt grotendeels inde EU, maar tot op zekere hoogte ook in de VS.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google Analyticsvoorkomen door de cookieinstellingen in uw browser aan te passen of de plug-in tedownloaden en te installeren die Google aanbiedt onder de volgende link:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Een opt-outcookie wordt geplaatst,waardoor uw gegevens niet meer worden verzameld via de volgende add-on:https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631&sjid=5973509636060490123-EU. Houd er rekening mee dat u deze opt-outcookie moetvernieuwen als u deze of alle cookies in de browserinstellingen verwijdert.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren enregelmatig verbeteringen aan te brengen. Met behulp van de statistieken die weverkrijgen, kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u interessanter maken. Voorde uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen,heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild,https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De basis voor het gebruik van GoogleAnalytics is Art. 6, lid 1, punt f) AVG.
Informatie over externe dienstverlener: Google Dublin, Google Ireland Ltd., GordonHouse, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; informatie over de gebruiksvoorwaarden en hetprivacybeleid van Google zelf vindt u op http://www. google.com/analytics/terms/de.html(Gebruiksvoorwaarden Google Analytics) en op https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html (Privacybeleid Google Analytics) enhttps://www.google.de/intl/de/policies/ (Privacybeleid Google).

LinkedIn button
We willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze websitete delen via LinkedIn. Dit kan door middel van onze LinkedIn button. Lees deprivacyverklaring van LinkedIn om te weten hoe zij met privacy omgaan(www.linkedin.com/legal/privacy-policy).

Links naar andere websites
Op de Menken Orlando-website treft u links aan naar andere websites van MenkenOrlando B.V. Door op een link te klikken, wordt u direct naar de betreffende websitegeleid. Het kan zijn dat deze websites gebruik maken van een afwijkend cookie- en/ofprivacybeleid.

10. Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we onzewerkwijze hebben aangepast. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onzewebsite publiceren. Als de wijzigingen op u van toepassing zijn, zullen wij deze ookdirect bij u onder de aandacht brengen.