Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING MENKEN ORLANDO B.V.

Wij, Menken Orlando B.V., hechten veel belang aan de privacy van de gebruikers van

onze website. Wij zijn van mening dat de online omgeving een zorgvuldige en
voorzichtige behandeling van de persoonlijke informatie van consumenten vereist. Dit
betekent: Wij verbinden ons ertoe uw gegevens te allen tijde te verwerken op basis van
dit gegevensprivacybeleid en dit met de grootste zorgvuldigheid, het grootste
verantwoordelijkheidsgevoel en naleving van de relevante regelgeving inzake
gegevensprivacy.

Hierna zetten we kort uiteen hoe we omgaan met persoonlijke informatie. De volgende
informatie heeft enkel betrekking op de website onder www.menkenorlando.nl en de
verdere pagina’s van deze website (hierna: Menken Orlando-website).

1. Over ons

Menken Orlando B.V.
Hoofdvestiging: Stationsplein 4, 2275 AZ in Voorburg
Productievestiging: Belgiëlaan 6, 2391 PE in Hazerswoude-Dorp

KVK 27178558
Telefoon: +31 (0)70 308222
E-mail: info@menkenorlando.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u op onze websites verstrekt en waarmee u
kunt worden geïdentificeerd . Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens
van u:

a. voor- en achternaam
b. huis- en/of postadres
c. portret (wanneer dat onderdeel uitmaakt van het door u ingezonden CV)
d. telefoonnummer
e. e-mailadres
f. geboortedatum
g. social media accountnamen (indien u gebruik maakt van onze share buttons)

U heeft ons deze persoonsgegevens zelf toegezonden. Wij doen geen aanvullend
onderzoek in openbare registers (zoals het KVK Handelsregister) of andere openbare
bronnen (zoals social media kanalen) zonder uw voorafgaande toestemming.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het is niet onze bedoeling om via de Menken Orlando-website of anderszins
persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar,
anders dan met voorafgaande toestemming van hun ouder(s) of voogd.
Als wij ontdekken dat wij - zonder de benodigde toestemming - over dergelijke
persoonsgegevens beschikken, verwijderen we deze onmiddellijk. Indien de
aanwezigheid van toestemming wordt ontkend, verzoeken wij de ouder(s) of wettelijke
voogd(en) dit te signaleren en ons ondersteunende informatie hiervoor toe te sturen per
e-mail (info@menkenorlando.nl).

4. Doeleinden, duur & grondslag voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als dat mag volgens de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming (UAVG) en uitsluitend voor de hieronder genoemde doeleinden.
Als u contact met ons hebt opgenomen per telefoon, e-mail, ons contactformulier of
social media dan hebben we van u persoonsgegevens ontvangen, zoals
contactgegevens. Mogelijk hebt u bij ons gesolliciteerd op een vacature en ons uw
motivatiebrief en CV toegestuurd.

Wij verwerken deze gegevens om te kunnen reageren op uw bericht aan ons. Deze
gegevens worden maximaal 5 jaar door ons verwerkt, bijvoorbeeld om te kunnen zien
wanneer we contact hebben gehad en waarover dit is gegaan.

Het is ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we u beter kunnen helpen en
beter prioriteiten kunnen stellen. We wegen dit belang af tegen uw privacybelang en
zullen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken.

5. Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen geautomatiseerde verwerkingsbesluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Menken Orlando BV) tussen zit.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

a. Hosting van onze website
b. WordPress
c. CRM systeem
d. Telefoondiensten

We proberen persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economisch
Ruimte (EER) te verwerken maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van
buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese
Commissie als ‘adequaat’ bestempeld land.

Met alle verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

7. Uw rechten

We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen
op de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo u van deze een van deze rechten wil
uitoefenen, neem dan per e-mail (info@menkenorlando.nl) contact met ons op. Alvorens
wij overgaan tot de behandeling van uw verzoek, kunnen wij u vragen om u te
legitimeren.

Inzage, rectificatie en verwijdering

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en kunt bij
ons een verzoek indienen tot rectificatie of verwijdering.

Beperking van de verwerking

U kunt bij ons een verzoek indienen tot beperking van uw persoonsgegevens,
bijvoorbeeld wanneer deze gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is,
we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing
op het bezwaar dat u gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Toestemming intrekken

Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw
toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de
toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de
intrekking.

Klachten

Heeft u een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan of zijn omgegaan?
Bij klachten kunt u – naast bij ons – altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons).

8. Beveiliging

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en vormen van onrechtmatige verwerking.
Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij
verwerken.

9. Logbestanden, cookies en verwijzingen

Logbestanden

Tijdens het gebruik van de Menken Orlando-website worden door uw browser gegevens
naar onze hosting provider gezonden die in logbestanden worden opgeslagen en
verwerkt.

Als u onze website bezoekt, hebben we de volgende gegevens verzameld die technisch
noodzakelijk zijn om onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te
garanderen (de rechtsgrond hiervoor is Art. 6, lid 1, punt f) AVG):

a. IP-adres van de aanvragende computer
b. Datum en tijdstip van de aanvraag
c. URL van de opgehaalde website
d. Eventueel URL van de website via welke de gebruiker op de opgehaalde website
is beland
e. Naam van het gevraagde bestand
f. Pagina waarvoor het bestand is aangevraagd
g. Toegangsstatus van de webserver (bestandsoverdracht, bestand niet gevonden,
opdracht niet uitgevoerd, enz.)
h. Browsertype en -versie
i. Besturingssysteem van het gebruikte eindapparaat

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen die een
connectie met een persoon kunnen hebben. Meer bepaald gebruiken we het IP-adres
om de systeembeveiliging te garanderen, aangezien we op deze manier de gebruiker
kunnen identificeren en blokkeren, bijvoorbeeld in geval van een hackeraanval.
Bovendien worden de gegevens geëvalueerd voor statistische doeleinden. Na vier
weken worden ze automatisch verwijderd. De servers die de Menken Orlando-website
hosten en de persoonsgegevens opslaan die tijdens uw bezoek aan onze website zijn
verwerkt, bevinden zich in Nederland en worden beheerd door Tableaux.

Cookies

Daarenbuiten gebruiken we ‘cookies’ op onze websites. Een cookie is een klein
gegevensbestand dat naar uw computer wordt overgebracht wanneer u op onze website
surft. Een cookie kan alleen informatie bevatten die we zelf naar uw computer sturen en
waarmee we bepaalde informatie ontvangen. Persoonsgegevens kunnen op deze
manier niet worden gelezen. Deze informatie omvat met name uw browsertype en -
versie, de URL-clickstream (d.w.z. de webpaginas die u hebt bezocht en in welke
volgorde), de datum en het tijdstip van uw bezoek aan ons, evenals het cookienummer.

Als we cookies gebruiken en u ze hebt aanvaard, hebben we geen toegang tot uw
persoonsgegevens, maar kunnen we uw computer identificeren met behulp van cookies.
Met cookies kunnen we uw identiteit niet achterhalen. Alleen geanonimiseerde informatie
wordt gegenereerd. We gebruiken alleen sessiecookies: ze blijven niet op uw computer.
Zodra u onze website verlaat, wordt de tijdelijke cookie verwijderd. Met behulp van
verzamelde informatie kunnen we gebruikspatronen en structuren van onze website
analyseren en de website optimaliseren door onze inhoud en personalisatie te
verbeteren en het gebruik te vereenvoudigen. Zie de volgende alinea over het gebruik
van dergelijke cookies in het kader van de functionele analyse van de Menken Orlando-
website.

De meeste browsers (bijvoorbeeld Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari) accepteren
standaard cookies. In de browserinstellingen staat u tijdelijke en opgeslagen cookies
onafhankelijk van elkaar toe of blokkeert ze.
Houd er echter rekening mee dat bepaalde functies van onze websites niet voor u
beschikbaar zijn en dat sommige websites mogelijk niet correct worden weergegeven
wanneer u cookies deactiveert.

Webanalyse met Google Analytics

De Menken Orlando-website maakt gebruik van de analysedienst Google Analytics van
Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computer
worden opgeslagen en waarmee uw websitegebruik kan worden geanalyseerd. De
informatie die door de cookie wordt opgeslagen, wordt meestal verzonden naar een
server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt over het algemeen
verkort voordat Google het doorgeeft binnen de lidstaten van de Europese Unie of in
andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
hebben aangegaan. Namens ons gebruikt Google deze informatie om voor ons het
gebruik van websites te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten op te stellen en
verdere diensten te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het
geanonimiseerde IP-adres dat uw browser verzendt binnen het kader van Google
Analytics, wordt door Google niet gecombineerd met andere gegevens.

Op deze website gebruikt Google Analytics de code ‘_anonymizeIp()’ om het
geanonimiseerd verzamelen van IP-adressen (ook wel ‘IP masking’ genoemd) te
garanderen. Zo kan het niet aan een persoon worden gekoppeld. Uw IP-adres wordt in
dit geval eerst door Google verzameld en vervolgens ingekort. Dit gebeurt grotendeels in
de EU, maar tot op zekere hoogte ook in de VS.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google Analytics
voorkomen door de cookieinstellingen in uw browser aan te passen of de plug-in te
downloaden en te installeren die Google aanbiedt onder de volgende link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Een opt-outcookie wordt geplaatst,
waardoor uw gegevens niet meer worden verzameld via de volgende add-on:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631&sjid=597
3509636060490123-EU. Houd er rekening mee dat u deze opt-outcookie moet
vernieuwen als u deze of alle cookies in de browserinstellingen verwijdert.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en
regelmatig verbeteringen aan te brengen. Met behulp van de statistieken die we
verkrijgen, kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u interessanter maken. Voor
de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen,
heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De basis voor het gebruik van Google
Analytics is Art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Informatie over externe dienstverlener: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; informatie over de gebruiksvoorwaarden en het
privacybeleid van Google zelf vindt u op http://www. google.com/analytics/terms/de.html
(Gebruiksvoorwaarden Google Analytics) en op https://www.google.com/
intl/de/analytics/learn/privacy.html (Privacybeleid Google Analytics) en
https://www.google.de/intl/de/policies/ (Privacybeleid Google).

LinkedIn button
We willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website
te delen via LinkedIn. Dit kan door middel van onze LinkedIn button. Lees de
privacyverklaring van LinkedIn om te weten hoe zij met privacy omgaan
(www.linkedin.com/legal/privacy-policy).

Links naar andere websites
Op de Menken Orlando-website treft u links aan naar andere websites van Menken
Orlando B.V. Door op een link te klikken, wordt u direct naar de betreffende website
geleid. Het kan zijn dat deze websites gebruik maken van een afwijkend cookie- en/of
privacybeleid.

10. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we onze
werkwijze hebben aangepast. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze
website publiceren. Als de wijzigingen op u van toepassing zijn, zullen wij deze ook
direct bij u onder de aandacht brengen.